مدرسه آنلاین یوآموز

مدرسه آنلاین چیست و فرقش با مدرسه حضوری چیه؟