مدرسه آنلاین پنجم ابتدایی

دروس تدریس شده به صورت مجازی

ماهانه
سه ماهه
شش ماهه
۱سال تحصیلی

۱۷۹۰۰۰تومان
۱۷۹۰۰۰تومان
۱۱۰۰۰۰۰تومان
۶۸۷۰۰۰تومان
۱۷۹۰۰۰تومان

۱۷۹۰۰۰تومان
۱۷۹۰۰۰تومان
۱۱۰۰۰۰۰تومان
۶۸۷۰۰۰تومان
۱۷۹۰۰۰تومان